U bevindt zicht hier: > Home > Win! > Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win”, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door het merk Breathe Right, gevestigd en kantoorhoudende te 3528 AE Utrecht, aan de Van Deventerlaan, hierna te noemen “Breathe Right”.

Inhoud

Artikel 1 Algemeen

 • De actie loopt van 1 oktober 2007 tot en met 1 februari 2007 
 • Deelname aan de actie is gratis. Alleen deelnemers die woonachtig zijn in Nederland kunnen aan deze actie deelnemen en kans maken op de prijzen.
 • Deelnemers mogen meespelen zo vaak als ze willen. 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot Breathe Right, kunnen worden gericht aan:
  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV
  Postbus 2871
  3500 GW UTRECHT
  Tel. 030 - 6938760

Artikel 2 Prijzen

 • Alle deelnemers maken kans op een weekendje weg in een van de Bilderberg Hotels in Nederland. 
 • Terugkerende spelers worden herkend op basis van hun e-mailadres in combinatie met hun NAW gegevens.
 • Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen.

Artikel 3 Uitkering van de prijzen

 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Breathe Right.
 • Over de prijzen, de uitkering daarvan en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Breathe Right, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
 • Je ontvangt bericht over de prijs 4 weken na deelname aan de wedstrijd.

Artikel 4 Gebruik gegevens 

 • Iedere speler dient zijn/haar voornaam en e-mailadres op te geven.
 • De speler garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de actie correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Alle gegevens die Breathe Right verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 • Breathe Right zal de gegevens van de spelers gebruiken voor de uitvoering van de actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot - de toezending van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de actiesite indien hij/zij een van de prijzen heeft gewonnen.

Artikel 5 Rechten Breathe Right

 • Breathe Right behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Breathe Right of derden.
 • Breathe Right behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • Breathe Right, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn Breathe Right, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
  • enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-,
  • computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 7 Diversen

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Breathe Right een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.