Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze site is eigendom van Foundation Consumer Healthcare, LLC en wordt beheerd door Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS, hiernavolgend naar verwezen met ‘Ceuta Healthcare’, ‘wij’, ’ons’ of ‘onze’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, door gebruik van onze website gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, kunt u onze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld zijn de intellectuele eigendomsrechten in de website en het materiaal op de website ons eigendom. Onderhevig aan de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Licentie voor gebruik van de website

U mag enkel bekijken en downloaden voor cashing-doeleinden, en pagina’s van de website uitprinten voor persoonlijk gebruik, onderhevig aan de hieronder en elders in de algemene voorwaarden vermelde beperkingen.

U mag niet:

(a) Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief nieuwe publicatie op een andere website)

(b) Materiaal van de website verkopen, verhuren of sublicentiëren.

(c) Materiaal van de website openbaar maken.

(d) Materiaal op onze website herproduceren, dupliceren, kopiëren of op een andere manier exploiteren voor commerciële doeleinden.

(e) Materiaal op de website bewerken of op een andere manier wijzigen.

(f) Materiaal van deze website opnieuw distribueren

Geaccepteerd gebruik

U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website nadelig beïnvloedt; of op welke onwettelijke, illegale, frauduleuze of schadelijke manier dan ook, of in verbinding met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

U mag onze website niet gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, over te dragen, te versturen, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, toetsaanslag-loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.

Zonder expliciete schriftelijke toestemming mag u geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en vergaring van gegevens), of in relatie tot onze website.

U mag zonder onze expliciete schriftelijke toestemming onze website niet gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan marketing.

Beperkte toegang

Toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot gedeelten van onze website of zelfs tot onze hele website te beperken naar eigen goeddunken.

Als u een gebruikers-ID en wachtwoord van ons krijgt voor toegang tot beperkte gedeelten van onze website of andere inhoud of diensten, dient u zeker te stellen dat gebruikers-ID en wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Wij kunnen uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of uitleg uitschakelen.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

In deze algemene voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u, om welke reden dan ook, via onze website verstuurt.

U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om uw gebruikersinhoud in alle bestaande of toekomstige media te gebruiken, herproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen en verspreiden. U verleent ons ook het recht op sub-licentie van deze rechten en het recht om stappen te ondernemen in het geval inbreuk op deze rechten wordt gemaakt.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden, en mag geen juridische actie uitlokken tegen u of ons of derden (in elk geval onder alle toepasbare wetten).

U mag geen gebruikersinhoud versturen via de website die vandaag of in het verleden enige klacht of juridische vervolging met zich mee heeft gebracht.

Wij behouden ons het recht voor om al het materiaal op onze website of dat opgeslagen staat op onze servers, of wordt gehost of gepubliceerd op onze website, te verwijderen of te wijzigen.

Onverminderd onze rechten volgens deze algemene voorwaarden in verband met gebruikersinhoud verplichten wij ons niet om de aanlevering van dergelijke inhoud aan, of publicatie van dergelijke inhoud op, onze website te bewaken.

Beperkte garanties

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat deze volledig of accuraat is, evenmin beloven we om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website (inclusief maar niet beperkt tot garanties die wettelijk zijn vastgelegd voor een voldoende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijk te noemen zorg en bekwaamheid).

Beperking van de aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden (of elders op onze website) zal onze aansprakelijkheid voor fraude, de dood of persoonlijk letsel door onze nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de van toepassing zijnde wet, uitsluiten.

Met inachtneming van deze zal onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot het gebruik van onze website of onder of in verband met deze voorwaarden, of dat nu in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anders is, als volgt beperkt zijn:

(a) Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook.

(b) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor voortvloeiend, indirect of bijzonder verlies of schade.

(c) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of winst, inkomsten, opbrengst, verwachte besparingen, contracten, zaken, liefdadigheid, reputatie, gegevens of informatie.

(d) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade voortvloeiende uit een incident of incidenten die buiten onze redelijk te noemen controle liggen.

(e) Onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een incident of een reeks gerelateerde incidenten zal beperkt zijn.

Schadevergoeding

U vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe ons schadeloos te stellen voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische onkosten en elk bedrag dat aan ons wordt betaald door een externe partij bij de afwikkeling van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) door ons opgelopen of geleden als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

Schending van deze algemene voorwaarden

Onder alle voorbehoud van onze andere rechten met betrekking tot deze algemene voorwaarden, wanneer u deze algemene voorwaarden op enige wijze schendt, mogen we maatregelen treffen die we geschikt achten om om te gaan met de schending, waaronder het schorsen of annuleren van toegang tot onze website, u verbieden van toegang tot de website, het blokkeren van computers die uw IP-adres gebruiken zodat die de website niet meer kunnen bereiken, contact opnemen met uw internetserviceprovider om die te verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren en/of het begin van een gerechtelijke procedure tegen u.

Variatie

Het kan zijn dat wij deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van de publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina a.u.b. regelmatig om zeker te stellen dat u de actuele inhoud kent.

Opdrachten

Wij mogen onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zonder kennisgeving aan u of toestemming vooraf overdragen, uitbesteden of anders behandelen.

U mag uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anders behandelen.

Scheidbaarheid

Indien door enige rechtbank of andere bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig en/of niet-uitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. Indien één of meer onwettige en/of niet-uitvoerbare bepalingen wettig of uitvoerbaar wordt als een deel daarvan wordt gewist, zat dát deel geacht worden te worden gewist, en de rest van de bepaling zal geldig blijven.

Uitsluitsel van rechten van derden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor uw en ons voordeel, en zijn niet bedoeld om derden tot voordeel te strekken, noch zijn ze afdwingbaar door derden. De uitoefening van onze en uw rechten met betrekking tot deze voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wetgeving en jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en deze worden ook volgens dat recht geïnterpreteerd. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de [niet-]exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze gegevens

De volledige naam van ons bedrijf is Ceuta Healthcare Limited, Hill House, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6HS
Breathe Right-website is gecreëerd door: Walker Agency, Wootton Grange, Wootton Mount, Bournemouth, BH1 1PJ

This site is registered on wpml.org as a development site.